آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

گریستم برحسین که اگر بود این همه گمراه نبود

گریستم بر اهل بیت که گربودند این همه مدعی نبود

بهشتیان واصل دوست طالب حزن نیستند

گریستم بردل خویش تانرم شوداز داغ بودونبود 

A

Ali.akbari(Azad)

ازدور می نویسم کلامی بر دوست

که آموختم این طریق از دوست

پندهای تو برجان وتن خونین بود

لیک هرچه ازدوست رسد نیکوست

A

Ali.akbari(Azad)

عشق تو فزون زممکنات است حسین

خون از عطشت، دل فرات است حسین

من در عجبم از شرم و حیای زمین

تربت توست هرکجا گویند یاحسین 

A

Ali.akbari(Azad)

گفت برای کرامت باید رنجها برد

از زمین و آسمان زخمها خورد

گفتمش چهل سال صبرایوب کرده ام

لیک پدربود نیم قرن خون جگر خورد

گر دم عیسی به رنج آید پدید

ازچه رو پدر بی اعجاز مرد

آنچه را ایزد به مهر سود می دهد

ازبرایش باید سرها به سجده برد

با زجر هیچ اسیری عارف نشد

سبب صبرونمازاست هرکه راسودبرد

A

Ali.akbari(Azad)

نه من آنم که دل به هرسیه چشم نقدکنم

نه توآنی که من در غزلی وصف کنم

دراین صحنه‌ی وسیع چرخ وفلک 

بگوچگونه به کامت لفاظی کنم

درمجلس شعرت انس وپری رقص می کنند

مستم و خموش لیک چگونه دلبری ات کنم

آتش هراوج و فرود نفسی ای لعبت جان

درافسون لبت آهسته من مشق می کنم

آزاد حیران دربود ونبودی بی نهایت

معذوردار گرچشم سیاهت قبله می کنم

A

Ali.akbari(Azad)

گرنبود این همه جلوه های تو

عهدمی بستم به گوشه نشینی تو

آن که گل داد تنها بدست من

دانستم که بود لطفی ازالطاف تو

تبسم آن پیر می فروش

مست کرد مرا درهوای تو

آن سیه چشم رقصان دلربا

پروانه ای بود ازحسن بی مثال تو

آزاد که مست شهد این گلستان است

چنگی است عاشق به ریسمان عشق تو

A

Ali.akbari(Azad)

بزرگترین گناه قضاوت باسخره است

بزرگترین ظلم ندیدن حق مردم است

دراین گردش نامطمئن چرخ فلک

بزرگترین ارث نام نیک آدم است

A

Ali.akbari(Azad)