آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

دوری از وهم پندارنیک است


سخن از عشق گفتارنیک است


از سوز اهرمن تا نور اهورا


خدمت به خلق کردارنیک است

A

مابه این دنیا نیامده ایم مگر برای جذب هرچه بیشترآگاهی

1 آرامش ستون رشد است

2 عقلانیت ستون انسانیت است

3 سرمایه ستون اقتصاد است

4 نظم ستون دانش است

5 ادب ستون کمال است

6 ستایش خداوند ودرک عالی مفاهیم الهی کلیدشناخت آرامش است

7 عالم بدون عمل همانند ثروتمندبودن پول است

8 آراستگی اجتماعی حقی انسانی، درهرزمان ومکانی است

9 بزرگترین اندوه آن است که برای شادی بدنبال بهانه باشی و اندوهناک ترآنکه بهانه ای برایش نیابی

10 آزادی، احساسی شیرین به وسعت انتظارات معقول و فطری انسان ها است

11 اولین گام شایسته برای شایستگی احترام به دیگران است

12 کارآمدترین ارزشها آنهائی هستند که ریشه در کرامت و معنویت دارند

 

13 زیبابگو هرآنچه خواهی بگو

14 زیبائی تبسم درآن است که بهایش اشک مردمان نباشد

15 اشک آن است که غبار از دل بشوید گرنه غبارچشم را در هر چشمه ای می توان شست

16 استقبال از اندیشه های مثبت کلید نیک بختی است

17 برایند مثبت افکار ، هموارکننده ی مسیرزندگی هستند

18 نیمه ی خالی لیوان ارزش نیمه ی پرآن رابیشترمی کند

19 آهسته رفتن از توقف بی جا بهتراست

20 حقوق انسانها در حریم خصوصی به اندازه ی حقوق مردم دراماکن عمومی محترم است

21 ازدواج درمنظومه ی معنوی عدالت برمبنای رضایت آرامش بخش والهی است

22 بهترین پوشش.

لباسی است  که حافظ حقوق فرد و جامعه باشد

23 انسان در کودکی ازفقرا می گریزد،دربزرگسالی ازفقرمی گریزد و درپیری فقیرمی شود

24 شهامت فیلسوف دراندیشه اش و شهامت عارف بردلش استوار است

بخش دوم

 

 

 

25 شجاع فردی است که خداشناس، عادل و سخاوتمندباشد

26 انسان عاقل بین شجاعت و ترس شجاعت را انتخاب می کند بی آنکه لازم بداند اقرارش کند

27 آرزوهای مردم درخلوت کوچک ودربین جامعه بزرگ و با ارزش می شوند

28 خوش اقبال ترین مردم آنهائی هستند که می توانند درنیازها و آرزوهای فردی و اجتماعی همدل و همصداباشند

29 خسیس کسی نیست که پول ندارد کسی است که آرزوی خوب ندارد

30 بیان حق نیمی از حقیقت است

31 انسان عاقل قلبش را به خدا می سپارد

32 بهترین دعا برای سعادت با انسان دوستی و تقوا،دعای توسل است

33رازخوش بختی دردوستی با خداوند حکیم است

34 درخانواده ی سعادتمند افراددرسلام واستقبال از یکدیگرپیشی می گیرند

35 قناعت روی دیگرسخاوت است

36 خداوندفراموشی را توشه ی راه آدمی برای سفربه زمین قرارداد وسعی انسانها برآن است تا باتوشه ی آگاهی به آسمان بازگردند

بخش سوم

 

 

 

37 بهترین مجلس آن است که درهنگام خروج مفیدی آموخته باشی

38 انسانی که برچهارضرورت اولیه آرامش(خوراک،پوشاک،مسکن و همسر) تسلط نداشته باشد همانند کودکی آسیب پذیراست

39 انسان باتسلط بر ضرورتهای آرامش ازگزندعیب جویان درامان است

40 مطالعه در انظباط و شکوفائی استعدادهای انسانها موثراست

41 فاصله ی طبقاتی به معنای فاصله ی دوستی و محبت همان است که خدای مهربان دوست ندارد

42 انسان با تسلط بر ضرورتهای اولیه آرامش درسطحی مناسب از ایمنی برای انتخاب و دنبال کردن مسیرزندگی قرار می گیرد

43 خوشروئی اولین علامت برچهره ی مومن است

44 خداوندانسان را متعادل آفرید

45 رقابت باعث رشد وحسادت عامل سرگردانی است

46 هیچ عادلی به حکومت نرسد مگر به حکم وظیفه یا احساس مسئولیت

47 انسان حق دارد با هر که به هرزبانی که می شناسد گفتگوکندبه شرط آنکه فریبش ندهد

48 دنیائی که مردمانش همه قهرمان شوند متحول گشته آماده ی پرورش قهرمانانی تازه می شود     

    (بخش چهارم) 

 

 

 

49 سهم هرآن چیزی است که بواسطه ی عدل و کوشش بدست می آید

50 حق هرآن چیزی است که انسان برای خود و آنهائیکه دوستشان دارد روامی داند

51 باطل آن چیزی است که انسان برای خود وآنهائیکه دوستشان دارد روانمی داند

52 حق همانقدرشیرین است که باطل تلخ لیکن آن چیزی که زندگی را می گرداند عدل و اعتدال است

53 هربهترینی می تواند بدترین باشد اگرمردم بهترین نباشند

54 مردمی که قدریکدیگروخوبان روزگارشان را می دانند سعادتمند هستند

55 ستاره ی فطرت به زیبائی عقل آدمی را بسوی انسانیت راهنمائی می کند

56مهم نیست درکدام طبقه ی ساختمان ساکن باشی مهم آن است که درآرامش باشی

57 نوروز ، سرانجام روزی است که نوراز تاریکی گذشت

58 انسان بدون خدا ماشینی هوشمنداست

59 عقلانیتی که قانون مقبول بیشترین تعدادازمردمان زمین باشدبه فطرت انسان نزدیک تراست

60 زمینه ی تفکرناب و مستقل راهنمای فطرت است لیکن آرامش و داشتن فرصتهای مطالعاتی دراداراک و هماهنگی متفکربامصالح اجتماعی موثراست

بخش پنجم

 

 

 

 

61 آرامش چندبعدی ونسبی است و تنها درثروت خلاصه نشده بلکه همواره قابل مدیریت است

62 عبادت روزانه تحمل ناملایمات را برای مومن آسانترمی کند

63 حجاب توصیه نشده مگربرای کرامت مردمان

64 حجاب تنها لباس نیست بلکه مجموعه ای پوششی است که همزمان از جسم وکرامت انسانها محافظت و مراقبت می کند

65 بهترین لباس آن است که حافظ حقوق فرد و اجتماع باشد

66 هرآنکه اعتقادش به خدارا درسطحی معقول اثبات کند قابل اعتمادتراست

67 برنده شدن، نیمی از آرامش بردوچگونه برنده شدن بخش دیگرآن است

68 حسابهای زندگی را باآرامش مدیریت کنید تا نادم نباشید

69 حرفه ی انسان هرشغلی که باشد اگربرمبنای آرامش تعریف شده باشد قطعا محصولش موفقیتی آرامش بخش است

70 به غیر از طبیب هرعاقلی شیرینی رادوست دارد

71 هرگاه خشم واردقلبتان شد به دنبال عقلتان ازمحیط آن خارج شوید

72 دردی که قابل تحمل باشدهشداری برای آرامش است

بخش ششم

 

 

 

73 سعی کن درپس ابرهای بادآورده خورشیداندیشه ها را دریابی

74 کتاب آسمانی خداوند دریائی عظیم وشیرین از دانش و معرفت است که درپشت سد زمان محدود مانده و می بایست باروشهای امروزی وارد شریانهای اجتماعی شود

75 زندگی،رودخانه ای جاری است اگرنمی توانی درآن شنا کنی دل به رها بودنت بسپار !

76 مهربانی سنگری است که نیاز به محافظ ندارد

77 خانواده اساس یک زندگی موفق است

78 فاطمه (س) خورشیداسلام و اهل بیت (ع) است

79 آرامش اساسی ترین حق انسان است درهرجائیکه باشد

80 عشقی که رشدمحور باشدعشق وغیرازآن هرچه باشدآرامشی سطحی است

81 تعادل اجتماعی، آرامش لازم برای زندگی انسانی است

82 خداوندهمواره زیبائیش را درنظام آفرینش هنرمندانه مدیریت می کند

83 رنگ روشن رنگ هوشیاری و رنگ تیره رنگ تمرکز است

84 قدرسلامت را درد آشنا می داند

بخش هفتم

 

 

 

85 همسرخوب همانند عطری خوش است

86 پوشش مناسب برای زن همانند برگی زیبا برای گل است

87 تمام گلها دربهارزیباهستند ناپسندشرایطی است که گلهاناعادلانه درآن پژمرده می شوند

88 برای مردبهترین سرمایه درپیوندی ماندگار اعتبارکافی واخلاق خوش وبرای زن سیمای نیکو و اخلاقی خوش است

89 عشق نهائی پروردگاریکتااست وسایرعشقها تنها انعکاسی ازآن ذات عالی هستند

90 تحمل هرسرمائی نیازبه انرژی،پوشش و تسلط برزمان دارد

91 ازخداوندسخاوت بسیاربخواهیدونسبت به آنچه دارید شکرگذارباشید

92 تاوقتی درپی کمال باشیدهرآنچه را بیابید ازجنس کمال خواهدبود

93 برقراری تعادل بین علوم انسانی و صنعتی ضرورتی فرازمانی است

94 نواندیشی خاص جوانان است که آسودگی پیران در اندیشه های کهن است

95 ایثارهمان روشنائی سخاوتمندانه ای است که یک شمع به اطرافش هدیه می کند

96 هرآن روزی که ترازاعمال انسان مثبت ونسبت به حقوق خودش و دیگران بدهکارنباشدعیداست

بخش هشتم

 

 

 

97 عقل بارهنمائی الهی فطرت است که آداب دینی را تائیدمی کند

98 تجربه ی سفرانسان را هم نیرومند می کند هم انعطاف پذیر

99 ارزشی که ا دل عقل برآید با ارزشی که از دل فقر برآید قابل مقایسه نیست

100 دربزرگراه دنیا نه جای توقف است نه شتاب

101 ترس ازدوری دوست انسان را به خدا نزدیکترمی کند

102 کوخ نشینها و کاخ نشینها از درک یکدیگر غافلند

103 نقش ولی فقیه در بروزیاحکومتی کردن آرای مراجع نقشی اساسی است

104 اگرحدشوخ طبعی مردمی رانمی دانید سرگرمی دیگری بیابید تا همواره گرامی باشید

105 ساده بودن بهتر از ساده شدن است

106 تقوی آسایش است

 107 ثروت درهر فرمی نعمت است اگرهمراه با آگاهی باشد

108 تقدیرالهی برای اندیشه های نیک همچون چشمه ای زلال است

 

 

بخش نهم

 

 

109 آنچه حکیم گوید حکمت و آنچه مردم خواهند فطرت است

110 فطرت خداجوی انسان همانندآدمی است که ازعمق چاه نگاهش به روشنائی آسمان است

111 کتاب خوب، بیش ازفصل و واژه مفهوم است

112 مراجعه به متخصص طریق ابهام زدائی از مسائل است

113  انسان عاقل برچیزی که قابل اثبات نیست اصرانمی ورزد

114 اشتباه امری قابل تحمل وتکرارش مسئله ای سوال برانگیزاست

115 انسان بدون کرامت معنوی و اراده ی عقلانی ماشینی زمینی است درآرزوی پروازی آسمانی!

116 برای دیدن عظمت دنیای انسان یک پلک زدن کافی است

117 هرآنکه روابط هستی را بدرستی درک کند اهل نهایت است

118 روزیکه آرزوهای خوب محقق وآنهاراباورکنیم باورهایمان را آرزومی کنند

119 زیبافکرکنیدتامغناطیس دلربای قلبتان فعال شود

120 خدارافراموش نکن چراکه اونیز هرگزشمارافراموش نمی کند

 

بخش دهم

 

 

 

121 بازی و تفریح چراغ سلامتی است

122 بزرگترین گام شایسته برای نیکی ، آغازنکردن بدی است

123 دیدوبازدید همانند تنفس ضروری است زیاد بروید و زیاد نمانید

124 وقتی امکان یا فرصت دیدوبازدید نباشد می توان باآگاهی بسوی شبکه های اجتماعی رفت

125 هرچه بیشتردراوج باشید کمتردیده می شوید

126 انسانی که درآرامش خدارابیابد درهیچ دنیائی اندوهگین نمی شود

127 انسان شایسته هرگزبه عمداشتباه نمی کند

128 برای عاقل هرمهتابی نشان آفتابی است

129 آنکه آیینه را بشکند روزگارمی شکند

130 سخاوت عقلانیتی همگانی است

131 حقوق انسانها درحریم خصوصی به اندازه ی حقوق مردم در اماکن عمومی محترم است

132 حرکت مردم دنیا به سوی آرامش است ایجاد هماهنگی دربین آنهامی تواند بی عدالتیها راکاهش دهد  

           (بخش یازده)

 

 

 

133  انسانی که باوردارد هست اهل نهیت است

134 برای انجام چندکارهمزمان بایدبه هماهنگی و همسوبودن آنهاتوجه داشت

135 نقدحاکم بهترین دوستی است اگرصادقانه و سازنده باشد

136 افرادی که جان دشمنشان یا خوشان رامی بخشند خدارادربین مردم زنده نگاه می دارند

137 ایستادگی برای حقوق فردی و اجتماعی اصلی ثابت برای آرامش درعقلانیت معنوی است

138 بخشش وسخاوت همواره در نزد خدا گرامی تراز سایراعمال است

139 دلی که بافاصله هاپرشده باشدسنگ است

140 فواصلی که پوشیده از گل باشندگلستانند

141 فواصلی که مملو از نورخداباشند عبادتند

142 بهترین وسیله برای عبوراز فاصله ها آن است که مناسب با مسافت ها باشد

143روی گوهری که قیمت ندارد نمی توان قیمت گذاشت

144 عشق گرانبهاترین گوهرهستی است 

 

           (بخش دوازدهم)

 

 

145 هنرزبانی فاخر است که صاحبانش برای آرامش و همدلی بابیشترین تعدادممکن ازمخاطبین درجهان می آفرینند

146 پول پاک دست و دل انسان را پاک نگاه می دارد

147 فقروقدرت عامل گمراهی اند آنجائیکه آگاهی نباشد

148 دوست داشتن انسانها،آسانترین کاردشواربرای گرفتاران است

149 زمین انسان دوستی همواره سبزاست آنجائیکه مدیریت معنوی باشد

150زبان همانند زنبورهم نیش داردهم عسل

151 ستایش تنها مخصوص پروردگاریکتا واحترام شایسته ی تمامی مخلوقات پروردگاراست

152 آرامش پاسخ بی قراریهای آدمی است که بخشی ازآن به فرد وبخشی دیگربه جامعه بازمی گردد

153 حمایت از کودکان مفیدتراز کنترل آنها است

154 هیچ فردائی بدون امروزوجودندارد

155اگرباآیینه مهربان باشید آیینه هم به شما تبسم می کند

156 نجابت هرگز غرورنیست

 

بخش سیزده

 

 

157تفکری ماندگاراست که مولدباشد

158 تواضع نیمی از کمال است

159 هرانسان یک هستی کامل وگرامی است

160 قدرت انتخاب،ارزشی است که هرچه بیشترشود جامعه متمدن ترمی شود

161 خداوندبه هرنام وزبانی که خوانده می شودبازهم خداونداست

162 نیمی ازکرامت انسان اجتماعی است براین پایه امرونهی عادلانه همواره ضروری است

163 غالب مردم همانند آیینه هستند برآنهاتبسم کنیدتاهمه نیک چهره باشید

164 خاطرات خوب همانند آثارارزشمند باستانی سرمایه هائی گرانبها برای آرامش انسان هستند

165 هرموجودی درمنظومه اش هوشیاراست لیکن هوشیاری کامل ازآن خداونداست

166 برای شایستگی در هنر بایدچشم و گوش زیباداشت

167 سیلی طوفان بخشیدنی است لیکن زدودن گردوغبارش آدابی عملی است

168 دعوت خدابه تسلیم(اسلام) برای آرامش و رشدکامل است

 

 (بخش14)

 

 

169 سرمایه دارکسی است که مردم ازثروتش درامان یا بهره مندهستند و سرمایه سالارکسی است که امان از مردم گرفته است

170 درسرزمینی که بهای نان (خوراک سالم روزانه) گران باشد اولین چیزی که کمرنگ می شود انسان است

171 درسرزمینی که بهای ازدواج گران تر از نان روزانه (نرخ تعادل) باشداولین چیزی که کمرنگ می شود انسانیت است

172 درسرزمینی که بهای پوشاک گران تر از نان روزانه (نرخ تعادل) باشد اولین چیزی که کمرنگ می شود نشاط است

173 درسرزمینی که بهای مسکن گرانتراز نان روزانه (نرخ تعادل) باشد اولین چیزی که کمرنگ می شود اقتصاد (نان) است

174 درسرزمینی که چهارستون آرامش درآن استوارباشد خدانیزمهربان تراست

175 صبوری درنیازهای اجتماعی زینت انسان است

176 جبرایجادگره می کند درحالیکه انتخاب تمام امیدش گره گشائی است

177 تکلیف انسان دربرابرخدای واحد روشن است مشکل گاهی شرایط بندگان خدااست

178 اهمیت ازدواج درپیوندی حقیقی است نه آدابی مجازی!

179 اخلاق،دانش،عدالت،صبروسخاوت همگی میوه های درخت آرامشی هستندکه ریشه درتوحیددارد

180 بهترین ترانه درهرزمان آن است که باآرامش انسان هماهنگ باشد

 (بخش پانزده)

181 برای رسیدن به حقیقت آزادی گاهی آن رادنبال کنیدوگاهی انتظارکشید سرانجام روشن می شود

182 هدیه عاملی نیرومندبرای محبت است

183 ورزشهای مفیدجسمی همراه با ریاضتهای الهی درتحصیل آرامشی مقاومتی برای صبوری و مبارزه با مشکلات دنیا موثرهستند

184 وسعت آسمان تاآن جائی است که می توان هواراتنفس وسخاوت روشنائی رااحساس کرد

185 برای آرامش درهماهنگی باخداوند می بایست مردم را نیز به خاطرداشت

186 علوم وارزشهادرشرایط اضطراری سریع وناقص و درآرامش حکیمانه و متعادل رشدمی کنند

187درراه آرامش جامعه می توان فریادراهم درسکوت خلاصه کرد

188بدزبانی جایزنیست مگربرای ستمدیده لیکن کیفیتی که ازمحبت حاصل می شود قابل وصف نیست

189 پاسخ اندیشه،اندیشه،پاسخ کلام،کلام و پاسخ عمل،عمل است لیکن بهترین پاسخ همواره نیکی است

190 دردنیائی که بانورخداروشن باشدهیچ شمعی نمی سوزد

191 دلنوشته هایم را درساحل بخوانید که آنچه درطوفان گفتم همه ازخدابود

192 شوخی باثروتمندان وبزرگانی که درنزدمردمشان عزیزومورداحترام هستند بطوریکه رنجیده یا گمراه نمی شوند باحفظ اصول کرامت قابل تحمل است

(بخش16)

 

 

193 بهادادن به آرمانها برابراست بارشدشایستگیها

194 آرامش محصول پی گیری ارزشهای اجتماعی است

195 گم کردن هرچیزی درجامعه قابل تحمل است الا اعتماد

196 موفق ترین رسانه ی اجتماعی آن است که اصل اولش کرامت و احترام به مخاطبین باشد

197 شادماندن و شادکردن مردم دردنیائی که کمتربهانه ی آن را می دهد نعمتی الهی است

198 انسان ازوقتی مرگ را شناخت مثبت نگرشد 

199زمان اولین دوست انسان برای رسیدن به آینده ای بهتراست

200 آغازهردوستی،بهانه ای زیبا و رمزماندگاریش درک متقابل است

201  قضاوت عادلانه همانقدرکه برای عده ای آسان است برای داورمسئول دشواراست

202 نقدشایسته همانقدرسازنده است که غیبت مردمان ویرانگر

203 مبنای عقلانیت انسانی راهنمای فطرت الهی است

204 پندارنیک ارزشی واحدبرای انسانهااست لیکن داشتن گفتارو بالاترازآن کردارنیک بانظم حاکم برجوامع مرتبط است

بخش هفده

 

 

205 درآزمونی که هیچ یک از حاضرانش موفق نباشندنه برنده است،نه بازنده و نه رشد

206 پیروزی همواره دربخشش است لیکن شکوه آن تنها زمانی قابل درک است که فرصتی برای آغازی دیگرباشد

207 شکست باعث اندوه و تجربه اش امیدی آگاه برای پیروزی است

208 لذت بردن از حداقل های زندگی هنری ارزشمندبرای سادگی است

209 اجبارواکراه، زیبائی عبادت راکم می کند

210 شنابرخلاف جریان رودمخالف آرامش وتنهادرزمانی محدود قابل تصوراست

211 باران برگهاخزانی زمستانی است

212 برگرداندن چهره ازعطسه ی بیمار حق هرفرد ومعرفی پزشک متعهدتکلیف انسان است

213 واقعیت همیشه جائی بین صفرتاصداست

214 راه پرفراز و فرود پیشرفت وسعادت همواره آرام است اگرزمین درآرامش باشد

215 احترام به طبیعت، پاس داشتن زندگی وشکرالهی است

216 آنکه چهره اش را باسیاه کردن چهره ی دیگران سپیدمی کندهمانند کسی است که درزیرآفتاب آدم برفی درست می کند

بخش (هجده)

 

 

 

217 کودک درون، نعمتی است تحت فرمان انسان عاقل

218 هرکه خودش راشناخت مردم را می شناسدوآنکه مردم را شناخت برای داشتن آرامش به خداپناه می برد

219 تمام انسانهافراز و فرود راتجربه می کنند تفاوت درشیب آنها است

220 گاهی بالاترین شجاعت برای انسان مسئولیت پذیر تشکیل خانواده است

221 برای حکیم همفکری با خردمندان همچون شادمانی در بزمی شبانه شیرین است

222 دوست داشتن احساسی فراترازتحلیلهای ریاضی است که ازقلب آغاز و دربیان ابرازمی شود

223 مردم همواره دشمن رالعن و خوبان و دوستان راستایش می کنندتادشمنی ها به دوستی ها تبدیل شوند

224جذابیت گاهی درشباهت و گاهی در تفاوت ها است

225 داشتن از نداشتن بهتراست حتی اگرآن دارائی یک بدهی خوب باشد

226 بعضی از مردم نمی دانند که به امید خوشبختی درکنارمردم زندگی می کنند

227 عبادت روزانه تحمل ناملایمات رابرای مومن آسانترمی کند

228 مردمی که زیبائی را عاقلانه درک ودنبال کنند رستگارند

 

بخش نوزده

 

 

229 .انسانی که باورداردهست اهل نهایت است

230  بهترین پاسخ برای مطالبات اجتماعی آن است که برحفظ یا برقراری تعادل اجتماعی جوامع موثرباشد

231 صلح جهانی شاخصی روشن برای رشدتمدن بشری است

232 هیچ عادلی به حکومت نرسدمگربه حکم وظیفه یا احساس مسئولیت

233 فرار،نشانه ی ضعف وصبوری برازنده ی قدرت است

234 مبنای وحدت انسانها همدلی است

235 هرقدرآینده ی گفتگو براندیشه های ناب روشن است موج سواری برآرای مبهم ناپسنداست

236 بزرگترین نسخه ی نجات بخش برای بشریت معارف الهی یا همان عقلانیت معنوی است

237 شفافیت درهرعهدوپیمانی به اندازه ی همان پیمان اهمیت دارد

238 یک ایده ی ناب می تواند برزندگی مردمان خردمند تاثیری باشکوه و مثبت بگذارد

239 همواره لازم است به نهایتی اندیشیدکه می تواندوجودنداشته باشداگرمردم نخواهندباورش کنند

240 نسبت به یکدیگرحسن ظن داشته باشیدچراکه به سود شمااستواگرخلافش ثابت شود بزرگواری شمانیزثابت می شود

  (بخش 20)

 

 

241 تعادل بخشی از عدالت است

242 انسان شایسته هرگزبه عمداشتباه نمی کند

243 سخن همان سکوت است وقتی هوشیارانه باشد

244 گاهی باید درفریادسکوتوگاهی درسکوت فریادرانگاه داشت

 245 بامدیریت هفتگی فعالیتهای روزمره ی زندگی، زمان رابهترکنترل کنید

246 صبوری وتدبرچاره ی عبورازناشناخته هااست

247 آگاه باشیدکه می توان به زمان اجازه ی عبورداد ولی زمان همیشه سخاوتمندنیست

248هنرمندشخصی است که احساس و اندیشه را به زیبائی بیان می کند

249 بهترین شهرآن است که بیشترین هماهنگی راباآرامش موردانتظارت داشته باشد

250بامردم گفتگوکنید تا یکدیگر را بشناسید

251 آنجاکه اغنیاوفقرابه جای خدا ازیکدیگربترسندگاه تدبیراست

252 انسان درهرمقامی باشد درکنارمردم قابل تعریف است

بخش 21

 

 

 

253 اینترنت در هزاره ی سوم دنیائی موازی است

254 درتولیدهرمحصولی داشتن راهنما و بسته بندی شیک و آسان اهمیتی فوق العاده دارد

255 بهترین تبلیغ موثر برای خدمات وکالاهای تجاری آن است که کرامت مصرف کننده درآن لحاظ شده باشد

256 بهترین فروشگاه آن است که درخدمت آرامش خریداران باشد

257 تاثیراطرافیان برشخصیت افرادفراتر از محیط زندگی است

258 برنده شدن، نیمی ازآرامش برد و چگونه برنده شدن،نیمه ی دیگرآن است

259 انتخابات نشان تمدن و بهترین روش پایداربرای روزآمدکردن جوامع است

260 تفسیرآسمان و دریاشکفتن زمین است

261نخبگان مسائل را باعقل وتدبیر وگفتگوحل می کنند

262 تثبیت آرامش اجتماعی درتقویت و پایداری دموکراسی موثراست

263 ستاره ی فطرت دارایدوقطب انگیزه و راهنمااست

264 رقص های گروهی و محلی حرکاتی موزون به سودآرامش جوامع هستند

 

بخش 22

 

 

265 درزمینی که بدرستی رشدکرده باشد همگان فرصت برنده بودن را خواهند داشت

266 حقیقت همواره شیرین است وتلخی آن چیزی نیست مگراشتباهات مردمان

267 به رسمیت شناختن حقوق انسانها،ملتهاودولتها اصلی ثابت برای آرامش زمین است

268 زندگی یک مجموعه است

269 من دگرم،اودگر،مادگران با دگران یکدگریم

270 تمام عالم درحال ستایش پروردگارهستندحتی خنده ها و گریه های کودکان هم عبادت هستندلیکن درعقلانیت معنوی اصل برنشاط همگانی است

271  اطاعت از مادران اصلی عاقلانه است و حمایت از خواهران درهمراهی آنان است احترام به ملکه ویا زنان کهنسال اقوام ضروریست

272 دوست داشتن و عشق ورزیدن به معشوقه ها یا همسران آرامشی رشدمحوراست

273 درتربیت دختران باید آنهارابه کرامتی بیش از اقبال جامعه دعوت کرد چرا که آنها به کمترازآن می اندیشند! واین طبیعتی است برای تعادل و تداوم نسلها درنظام آفرینش،فرزندان صالح باعث طول عمر و برکت زندگی هستند

274 درقانون آسمانی پروردگارعالم برای زمین همواره انسانهای ضعیفی (کودک) درسلامت و تداوم زندگی نیرومندان (بزرگسالان) آفریده می شوند که پروردگارمتعال وظیفه ی هدایت و حمایت ازآنها را تا زمان قوی شدن برعهده ی بزرگان از جوامع کوچک فامیلی تا جوامع بزرگ صنعتی و سرزمینهای گوناگون قرارداده است ...

275 آرامش مجموعه ی متعادلی از نشاط.آسایش و تمرکز درتمام امورمادی و معنوی است که این عقلانیت در اسلام قابل تعریف است.

276 خدا لحظه به لحظه جلوه میکند     و     ما لحظه به لحظه خجل میشویم

2رویاپردازی کلیدی رویایی برای گشودن دربهای واقعیت است

 

                                                    نماز باتدبر سرمایه ای است که سودش دردعای خیراست،

... کتاب داستانهای آشنا ....

Ali.akbari@yahoo.com