آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

۲۵۳ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

تومست حافظ ومن مست خیام


تودرشعروغزل من درپی جام


بخوان توصدغزل را عارفانه


بگیرفال مرا شیرین کن این کام

A

۰۲ تیر ۰۲ ، ۱۷:۴۳
Ali.akbari(Azad)

برادرشهیدم چقدرها، تو دویدی

ستمدیده، به جایگاه اولیا رسیدی

دستم بگیر درغوغای محشر

تاعرشیان ببینند تو به خدا رسیدی

A

۳۱ خرداد ۰۲ ، ۱۹:۰۳
Ali.akbari(Azad)

ظلم ظالم ، آه مظلوم 

گرنباشدبرخلق معلوم

بسیارشبیه خداهست

نزد ظالم ، جان مظلوم

A

۳۰ خرداد ۰۲ ، ۱۴:۰۱
Ali.akbari(Azad)

درهواپیما زمین همچون خیال است

در زمین هم آسمان اوهام است

بامن پرواز کن ای عشق

باتوجهان یک رمان است

A

۲۶ خرداد ۰۲ ، ۰۱:۵۶
Ali.akbari(Azad)

ازپائیز بی برگ نمی ترسم

از زمستان سرد نمی ترسم

توهمراه تابستانی ام بودی

دیگرازدوری بهارنمی ترسم

A

۲۲ خرداد ۰۲ ، ۲۲:۱۸
Ali.akbari(Azad)

خوابهایم را نمیگویم مباداتعبیرکنی

آرزوهایم رانمیگویم مباداتفسیرکنی

اگرباورم بود اهل  خدایی

حقایق میگفتم که راه تعدیل کنی

A

۲۰ خرداد ۰۲ ، ۰۰:۱۰
Ali.akbari(Azad)

درطریقم نماز بود ورازونیاز

آزادزهفت دولت بانوای ساز

رهزن راه آمد و بانام دین

خریدمردمم را به نرخ یک غاز

A

۱۸ خرداد ۰۲ ، ۱۵:۳۴
Ali.akbari(Azad)

ماهی در تنگ بلور چندروزمی ماند

در آرزوی دریا بی قرار می ماند

لیک دروسعت مجازی آکواریم

بامحیط زیستی سالم عمری می ماند

A

۱۷ خرداد ۰۲ ، ۱۳:۳۵
Ali.akbari(Azad)

راهی که من رفتم راه تونیست

صبری که من کردم کارتونیست

لیک به سلطان عشق سوگند

مقصدم از شماها دور نیست

A

۱۲ خرداد ۰۲ ، ۲۰:۵۰
Ali.akbari(Azad)

تمام انسانها را دوست می دارم

هنرمندوعالم و روحانی رادوست می دارم

بین اهل و نا اهل شخصیت می پسندم

با احترام هر زن و مردی را دوست می دارم

A

۱۱ خرداد ۰۲ ، ۲۲:۰۴
Ali.akbari(Azad)

حال که عهد درشکه شده عصرفضاپیما

ای مسلمان دانش بجوی و حقیقت پیما

دیدی که آدمی به کجا رسیده است

پس درطریقت خویش راه صلح پیما

حال که خبرچینها شده اندخبر دزد

تو راه سلامت درصداقت پیما

گرزمان و مکان شده اند درهم

کوشش کن و صراط مستقیم پیما

قانون اگر سست است وپیچ درپیچ

باکتاب اعجاز کن و راه خدا پیما

A

۱۱ خرداد ۰۲ ، ۱۴:۳۵
Ali.akbari(Azad)

شعر دروصف تو درگل مانده

این عاشق دلخون خجل مانده

تودنیای لطفی وما جملگی مدیون

نظری کن خاص براین شاعر درمانده

A

۱۰ خرداد ۰۲ ، ۱۴:۵۹
Ali.akbari(Azad)

ثروت ابزاردنیاست ازخدابخواهید

درآنچه دارید رضای حق خواهید

اعتدال زینت انسان است

انصاف کنید وبرکت ازخدا خواهید

A

۰۹ خرداد ۰۲ ، ۱۷:۴۷
Ali.akbari(Azad)

روح ما نسیمی است در جان هم

مرد و زن یعنی تنفسی دمادم

هرنفس عاطر کن بر اذکارحق

تا گلستانی شود برجان عالم

A

۰۸ خرداد ۰۲ ، ۲۲:۰۶
Ali.akbari(Azad)

گفتند بیوه ی شاه را خواستگار می خواهند

پهلوانی پیروز بر هفت خوان می خواهند

شکارچی پیری در صف ایستادوگفت

هستم اگر قهرمان معرفت می خواهند

A

۰۸ خرداد ۰۲ ، ۱۴:۱۰
Ali.akbari(Azad)

مراشاعرنخوانیدچوگلهارانمی شناسم

مراعالم نخوانید که کتابهارا نمی شناسم

مرا عاشق بخوانید درنهایت

که روشنفکری و واژگان را نمی شناسم

A

۰۷ خرداد ۰۲ ، ۲۳:۴۷
Ali.akbari(Azad)

من از خداوند بسیار می خواهم 

هم این جهان و آن جهان می خواهم

از آن شکوه نور و سخاوت

خساست است، گر اندک بخواهم

A

۰۶ خرداد ۰۲ ، ۱۸:۱۱
Ali.akbari(Azad)

هرقاصدک بینی خبری دارد

هرشبانه روزی پیامی دارد

باخداباش و بدان

هرقسمتی حکمتی دارد

A

۰۶ خرداد ۰۲ ، ۱۳:۳۰
Ali.akbari(Azad)

دل اگر رنجور و محجور است

در دام شیخ جادو مسجون است

تو بگو با که گفتی اسرارش

که تقدیرش چنان مبهوت است

A

۰۶ خرداد ۰۲ ، ۰۰:۲۹
Ali.akbari(Azad)

گلهای گلستان را نمی شناسم

جز نام تو هیچ نمی شناسم

از آن روز که تو رفتی

ماه آسمان راهم نمی شناسم

A

۰۴ خرداد ۰۲ ، ۱۶:۰۱
Ali.akbari(Azad)

اشک را پشت مژگانت پنهان نکن

غم را پشت فریادت پنهان نکن

عشق خاموش آتشی خاکستراست

درآغوشم بیا و شوق را حاشانکن

A

۰۴ خرداد ۰۲ ، ۱۵:۵۹
Ali.akbari(Azad)