آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

باتوعیشی است برقرارمارا 

گذرعمر خیراست مارا

هزارلطف است درقیام وسجود 

که دادی تو همه عمر مارا

پیشانی است کبود ازشورعشق 

نشانی است که دادی یک به یک مارا

بنامت برپاست صفوف عشق 

به کام است این طریق مارا

زشکرتوست، آزاد مقبول 

چنان اجابت کرده ای مارا

A