آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

هستم در هوای عشق سرگشته ورنجور

دارم در دل شعله ها ودرچشمهااشک شور

هرجا که قدم می زنم جستجویم یاراست 

اودرکنارم است و گویا من از او دور

هرگام فریادی است برای وصال

ستاره ای خاموشم در جستجوی نور

هرچرخشی رقصی است درمحضر عشق

هرگردشی ذکری و عاشقانه ایست پرغرور

آزاد اگر چه خسته ی این راه است 

لیکن بااشتیاق داردقلبی پرسرور 

A