آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

آن یوسف پیر که پندم داد

ازعالم غیب مرا بیم داد

گفت به هرمعنا تدبرکن 

به هر دادی مکن بیداد

اگرقسمت زبالا بود

بدان خوبش خدایت داد

دعا گوی مریدان باش 

هرآن سهمی که دستت داد

آزاد برآن شکرباش 

که رفعت را زخلوت داد

A