آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

در ملک دل علی‌ست سلطان صفا  

حیدر به عشق و عشق به حیدر بها  

آنجا که علی‌ست، نور حق می‌تابد  

آیینه‌دارانش همه در آیینه‌ها

A