آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

گرنبود این همه جلوه های تو

عهدمی بستم به گوشه نشینی تو

آن که گل داد تنها بدست من

دانستم که بود لطفی ازالطاف تو

تبسم آن پیر می فروش

مست کرد مرا درهوای تو

آن سیه چشم رقصان دلربا

پروانه ای بود ازحسن بی مثال تو

آزاد که مست شهد این گلستان است

چنگی است عاشق به ریسمان عشق تو

A