آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

بزرگترین گناه قضاوت باسخره است

بزرگترین ظلم ندیدن حق مردم است

دراین گردش نامطمئن چرخ فلک

بزرگترین ارث نام نیک آدم است

A