آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

عشق تو فزون زممکنات است حسین

خون از عطشت، دل فرات است حسین

من در عجبم از شرم و حیای زمین

تربت توست هرکجا گویند یاحسین 

A