آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

درعمق انتظارها ایستاده ام

رویا به رویامعشوق را دیده ام

دراندوه کوچ مرغان مهاجر

باریدن اشک آسمان را دیده ام

مرگ خاموش کرم ابریشم

دربال ورنگ پروانه ها دیده ام

شهد گلهای رنگارنگ دشت

درجشن شیرین عسل چشیده ام

آزاد نیستم اگر نگویم

پروازجان را زتن دیده ام

A