آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

خوب من هرچه دارم از تودارم

با ذکرتوست اگرقراردارم

کجاشب بود کجاست تاریک

به لطف تو خورشید دارم

توهستی آن بهشت موعود

زمهر توست خدا دارم

درهر نگاه عشق توپیداست 

به عشق توست که جان دارم

درهر نفس شکرتو می گویم

که با تو من زندگی دارم

A