آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

معنویت اشاره است و زندگی عقلانیت / علی اکبری (آزاد)

آزاد

نظم ستون دانش
سرمایه ستون اقتصاد
ادب ستون کمال
عقلانیت ستون انسانیت
وآرامش ستون رشداست
Aliakbariazad.ir

طبقه بندی موضوعی

گفت برای کرامت باید رنجها برد

از زمین و آسمان زخمها خورد

گفتمش چهل سال صبرایوب کرده ام

لیک پدربود نیم قرن خون جگر خورد

گر دم عیسی به رنج آید پدید

ازچه رو پدر بی اعجاز مرد

آنچه را ایزد به مهر سود می دهد

ازبرایش باید سرها به سجده برد

با زجر هیچ اسیری عارف نشد

سبب صبرونمازاست هرکه راسودبرد

A